Regulamin sklepu

§1 Postanowienia Ogólne

1.1 Niniejszy regulamin reguluje zasady korzystania ze Sklepu Internetowego prowadzonego pod adresem michalelzbieciak.pl,
1.2 Sklep internetowy, działający pod adresem www.michalelzbieciak.pl (zwany dalej: Sklep internetowy michalelzbieciak.pl, jest prowadzony przez MAFCOM Sp. z o.o., wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie pod nr 0000838316, NIP: 9542811811, REGON: 385040484.
1.3 Dane teleadresowe przedsiębiorcy, umożliwiające Kupującemu kontakt ze Sprzedawcą:

  • adres siedziby: UL. KOLISTA 25 / 203, 40-486 KATOWICE;
  • adres pocztowy: UL. KOLISTA 25 / 203, 40-486 KATOWICE;
  • numer telefonu i/lub faksu: 535175884;
  • adres poczty elektronicznej: [email protected]

1.4 Regulamin sklepu internetowego michalelzbieciak.pl umieszczony jest nieprzerwanie na stronie internetowej michalelzbieciak.pl w sposób umożliwiający Klientom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści. Regulamin jest również udostępniany Klientom przed zawarciem umowy.

1.5 Zawierając umowę, Klienci akceptują regulamin, który stanowi integralną część umowy.

§2 Definicje

Pojęcia, którymi posługuje się niniejszy regulamin oznaczają:
2.1 Konsument – jest nią osoba fizyczna w rozumieniu 221 Kodeksu cywilnego,
2.2 Przedsiębiorca na prawach konsumenta – jest nią osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
2.3 Przedsiębiorca – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
2.4 Usługodawca/Sprzedawca/Agencja – MAFCOM Sp. z o.o., wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie pod nr 0000838316, NIP: 9542811811, REGON: 385040484.
2.5 Sklep internetowy – sklep internetowy prowadzony pod adresem michalelzbieciak.pl przez MAFCOM Sp. z o.o., wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie pod nr 0000838316, NIP: 9542811811, REGON: 385040484.
2.6 Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 Kwietnia 1964r. (Dz.U.2020.1740),
2.7 Towary oraz Usługi – wszelkie usługi świadczone oraz towary będące przedmiotem umowy sprzedaży między sprzedawcą a kupującym,
2.8 Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U.2020.344),
2.9 Klient/Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje lub planuje dokonać Zamówienia w ramach Sklepu Internetowego z wykorzystaniem drogi elektronicznej, w tym również Konsumenta, Przedsiębiorcę na prawach konsumenta oraz Przedsiębiorcę,
2.10 Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, w którym to Klient akceptuje ofertę sprzedaży Sprzedawcy, która zawiera w szczególności cenę, rodzaj, ilość Towarów lub Usług w ramach umowy sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego.
2.11 Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta (Dz.U.2020.287).

§3 Zasady korzystania ze sklepu internetowego

3.1 Ceny książek oferowanych przez Sklep są cenami brutto (zawierają podatek VAT), natomiast pozostałe oferowane przez Sklep towary i usługi są cenami netto (nie zawierają podatku VAT) oraz są wyrażone w złotych Odstępstwa od zasady waluty polskiej są wyraźnie zaznaczone.
3.2 Ceny widniejące na stronie internetowej sklepu michalelzbieciak.pl, jak również opisy towarów i usług stanowią jedynie informację handlową, a nie ofertę w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Charakter wiążący – na potrzeby zawarcia konkretnej umowy – zyskują one dopiero z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego.
3.3 Sprzedawca używa w Sklepie internetowym michalelzbieciak.pl kodów rabatowych upoważniających do zakupów towarów z rabatem zamieszczonym na kuponie. Kody rabatowe nie podlegają zamianie na równowartość pieniężną.
3.4 Do złożenia zamówienia w sklepie internetowym michalelzbieciak.pl konieczna jest akceptacja niniejszego Regulaminu.
3.5 Do skutecznego złożenia zamówienia w Sklepie internetowym michalelzbieciak.pl konieczne jest posiadanie urządzenia z dostępem do Internetu umożliwiające przeglądanie stron internetowych, a także klawiatura lub inne urządzenie umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych. Zaleca się korzystanie z najnowszych wersji przeglądarek internetowych: Firefox, Chrome, Internet Explorer, Microsoft Edge, Opera, Safari dla systemu OS X, itd.
3.6 Strona Sklepu internetowego korzysta z technologii Responsive Web Design (RWD), która dopasowuje treść strony do urządzenia na którym jest ona wyświetlana. Strona Sklepu jest przygotowana do wyświetlenia zarówno na komputerach stacjonarnych jak i również urządzeniach
3.7 Strona Sklepu internetowego michalelzbieciak.pl posiada certyfikat SSL – bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji.

§4 Warunki zawierania umowy sprzedaży

4.1 Zamówienia w sklepie internetowym michalelzbieciak.pl można dokonywać poprzez wypełnienie odpowiednich formularzy dostępnych na stronach sklepu.
4.2 Klient podczas składania zamówienia jest zobowiązany do podania prawidłowych danych osobowych: imienia i nazwiska, nazwy firmy, numeru NIP, adresu, adresu e-mail oraz telefonu komórkowego.
4.3 Po otrzymaniu zamówienia, Sprzedawca potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie informuje o przyjęciu Zamówienia do realizacji. Potwierdzenie zamówienie odbywa się poprzez przesłanie przez Sprzedającego do Klienta odpowiedniej wiadomości mailowej na adres podany w formularzu zamówienia. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego, umowa uważana jest za zawartą.
4.4 Udostępnienie oraz utrwalenie treści umowy sprzedaży następuje poprzez udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego, przesłanie stosownej informacji na adres mailowy Klienta podany przy składaniu zamówienia, o którym mowa w §4 pkt. 4.2.
4.5 Dokonywanie Zamówień w Sklepie internetowym michalelzbieciak.pl jest możliwe 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku.

§5 Sposób płatności i termin płatności

5.1 W sklepie michalelzbieciak.pl istnieje możliwość płatności w następujący sposób:

  • za pośrednictwem tradycyjnego przelewu bankowego

5.2 Klient jest obowiązany do dokonania płatności za pomocą jednego z wyżej wymienionych sposobów w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy sprzedaży.

§6 Dostawa

6.1 Zamówione towary są dostarczane wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i odbywa się pod adresem wskazanym przez Klienta w formularzu zamówienia.
6.2 Czas wysyłki towarów jest oznaczony na stronach Sklepu internetowych michalelzbieciak.pl wynosi 72 godziny. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby dostawa towaru nastąpiła w czasie podanym w karcie produktu w sklepie W przypadku niemożliwości dostawy towaru w wyżej wymienionym czasie, Kupujący zostanie o tym niezwłocznie poinformowany.
6.3 Dostawa zamówionych Towarów odbywa się za pośrednictwem:

  • Kurier InPost
  • InPost Paczkomaty

6.4 W momencie przekazania towaru firmie kurierskiej Kupujący jest powiadamiany o tym fakcie poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres podany w zamówieniu.
6.5 Koszty dostarczenia Towaru, które oprócz ceny za Towar ponosi Klient, są podawane na stronie internetowej Sklepu przy składaniu Zamówienia.
6.6 W momencie przyjęcia towaru Klient zobowiązany jest potwierdzić jego odbiór. Od tej pory towar staje się własnością

§7 Odstąpienie do umowy

7.1 Kupujący będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, ma prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni od daty wydania mu towaru bez podania powodu.
7.2 W przypadku skorzystania z prawa, o którym mowa w punkcie poprzedzającym, Kupujący powinien poinformować o tym Sprzedającego, składając oświadczenie o odstąpieniu na formularzu udostępnionym mu przez Sprzedawcę, które może zostać wysłane pocztą na adres: ul. Kolista 25/203, 40-486 Katowice; może to także zrobić drogą elektroniczną za pomocą elektronicznego formularza odstąpienia od umowy przesłanego na adres mailowy sprzedawcy [email protected]. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu złożone po terminie, o którym mowa w 7 pkt. 7.1 nie wywołuje skutków prawnych.
7.3 Formularz oświadczenia o odstąpieniu od umowy (załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu) jest przekazywany Kupującemu w formie papierowej (w dokumentacji dołączonej do przesyłki) oraz w formie elektronicznej (w załączniku do korespondencji elektronicznej potwierdzającej przyjęcie zamówienia do realizacji).
7.4 W przypadku złożenia przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta, oświadczenia o odstąpieniu drogą elektroniczną za pośrednictwem elektronicznego formularza odstąpienia od umowy, Sprzedawca niezwłocznie prześle potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy (na trwałym nośniku danych w rozumieniu 2 pkt 4 ustawy z 30.5.2014 r. – o prawach konsumenta.
7.5 Koszt zwrotu towaru, za wyjątkiem sytuacji, o której mowa w art. 33 (tj. w sytuacji dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta, sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym) i art. 34 ust. 2 ustawy z 30.5.2014 r. – o prawach konsumenta, ponosi Sklep.
7.6 Kupujący ma obowiązek należycie zabezpieczyć odsyłany towar tak, aby zapobiec jego uszkodzeniu w transporcie (bezpośredni koszt zwrotu rzeczy – zgodnie z art. 34 ust. 2 ustawy z 5.2014 r. – o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 683). Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
7.7 Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta zobowiązany jest do dokonania zwrotu rzeczy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty, w której odstąpił od umowy. Sprzedający może zastrzec, iż w przypadku odstąpienia od umowy, rzecz podlegająca zwrotowi zostanie odebrana przez niego lub osobę przez niego upoważnioną.
7.8 Jeżeli dostarczony towar jest niekompletny, bądź nosi ślady użytkowania Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia przesyłki, lub do obniżenia zwracanej kwoty o równowartość towaru.
7.9 W przypadku odstąpienia od umowy wszystkie dokonane przez Kupującego płatności, w tym koszty dostarczenia, zostaną przekazane na rachunek bankowy Kupującego niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedającego oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy.
7.10 Sprzedawca oświadcza, iż zwrot płatności, o którym mowa w 7 pkt 7.9 Regulaminu zostanie zrealizowany przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący. Sprzedawca w porozumieniu ze Kupującym, może ustalić inny sposób zwrotu, który nie będzie wiązał się z koniecznością poniesienia przez Kupującego dodatkowych kosztów.
7.11 Sprzedawca oświadcza, że prawo do odstąpienia nie przysługuje w odniesieniu do umów ujętych w 38 ustawy z 30.5.2014 r. – o prawach konsumenta.
7.12 Zawierając umowę Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta potwierdza, iż zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu, w tym potwierdza, iż został zawiadomiony o prawie odstąpienia od zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni od daty wydania mu towaru.

§8 Reklamacje w sklepie internetowym

8.1 Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta, z tytułu niezgodności Produktu z Umową są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz poniższymi postanowieniami.
8.2 Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć produkt bez wad.
8.3 W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych, powstałych podczas dostawy lub w przypadku skierowania reklamacji do Sprzedającego, Kupujący powinien przesłać informacje o tym fakcie listownie na adres ul. Józefitów 8, 30-039 Kraków lub poprzez e-mail na adres [email protected]. W zgłoszeniu zaleca się wskazać wadę, jaką zdaniem Klienta towar posiada, oraz jeżeli jest to możliwe – udokumentować rzeczoną wadę, datę wystąpienia wady, żądanie sposobu doprowadzenia do zgodności towaru z umową zgodnie z 560 i nast. Kodeksu cywilnego oraz podanie danych kontaktowych. Powyższe wymogi mają charakter zaleceń, ich brak nie ma wpływu na skuteczność reklamacji.
8.4 Sprzedawca w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia ustosunkuje się do zgłoszenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.
8.5 Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

  • http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
  • http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php;
  • http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

8.6 Klient będący Konsumentem posiada w szczególności (lecz niewyłącznie) następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

§9 Zasady publikowania opinii

9.1 Każdy kupujący/klient może publikować opinie o towarze/usłudze w odpowiednim miejscu na stronie internetowej Opinia powinna być napisana językiem polskim z zachowaniem zasad poprawniej polszczyzny.
9.2 Opinie są subiektywnymi wypowiedziami Klientów. Sprzedawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ich treść.
9.3 Kupujący/klient oświadcza, że jego wypowiedź nie narusza obowiązujących przepisów prawa, ani praw osób Ponosi on pełną odpowiedzialność za wypowiedzi umieszczone przez niego w Sklepie Internetowym monikakolodziejczyk.pl.
9.4 Nadesłana opinia podlega weryfikacji przez sprzedawcę pod względem sprawdzenia czy opinia ta nie zawiera treści o charakterze zakazanym tj. w szczególności gdy opinia narusza obowiązujące przepisy, zawiera treści zakazane, reklamowe, dane osobowe, narusza prawa autorskie

§10 Dane osobowe

10.1 Administratorem danych osobowych jest MAFCOM Sp. z o.o.
10.2 Zasady ochrony danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności sklepu internetowego michalelzbieciak.pl, dostępnego na stronie www.michalelzbieciak.pl.

§11 Postanowienia końcowe

11.1 Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania z ważnych przyczyn zmian w niniejszym Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w odpowiednim terminie wskazanym przez Sprzedawcę, nie krótszym jednak niż 7 dni.

11.2 Zmieniony Regulamin wiąże Kupującego/Klienta, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest został on prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia.

11.3 Zgodnie z art. 8 ust. 3 pkt 2 lit. b ustawy z 18.7.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną podmiot korzystający ze strony sklepu internetowego ABC zobowiązany jest do nieumieszczania na tej stronie treści o charakterze bezprawnym.

11.4 W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mieć będą odpowiednie przepisy Kodeku cywilnego oraz ustawy z 5.2014 r. – o prawach konsumenta.

11.5 Niniejszy Regulamin jest dostępny pod adresem internetowym michalelzbieciak.pl.

11.6 Umowy ze sprzedawcą zawierane są w języku polskim.

11.7 AGENCJA może przenieść prawa i obowiązki wynikające z Umowy i Regulaminu na rzecz osoby trzeciej bez dodatkowej zgody KLIENTA, natomiast o takim przeniesieniu każdorazowo powiadomi KLIENTA.

11.8 AGENCJA zastrzega sobie prawo do odmówienia obsługi wybranych podmiotów bez podania przyczyny.

11.9 W przypadku rozbieżności pomiędzy postanowieniami niniejszego Regulaminu a postanowieniami Umowy na świadczenie usług, stosuje się zapisy Umowy.

11.10 Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.10.2023

Napisz do mnie